Нуртазина Акмарал Осеровна

 

Старший преподаватель
 

E-mail: nurtazina_66@mail.ru
 
 
 
 
 
 
Образование:
1985-1990г.г. – Казахский государственный университет им.С.М.Кирова факультет востоковедения, специальность преподаватель казахского языка и литературы
 
Опыт работы: 

С 2014 года по настоящее время старший преподаватель кафедры «Казахский и русский языки» МАБ

1990-2014г.г. – КазНУ имени аль-Фараби старший преподаватель кафедры «Государственный язык» 

                                                                                                                               
Стажировки, тренинги, курсы: 
  1. «Мемлекеттік тіл саясатының өзекті мәселелері» международная научно-методическая конференция в КазНУ им. аль-Фараби 29.11.2013 г. сертификат
2. «Қазақ тілі сабағында студенттердің белсенділігін арттыру жолдары» международный научно-методический семинар в КазНУ им. аль-Фараби  10.12.2013 г. сертификат
3. «Кәсіби бағдарлы қазақ тілі» научно-методический семинар в КазНУ им. аль-Фараби  24.12.2013г. сертификат
4. «Түркі тілдерін екінші рет оқыту әдістемесі» научно-методический семинар в КазНУ им. Аль-Фараби 27.12.2013 г. сертификат
5. «Филологиялық білім берудегі қазіргі технологиялар» научно-методический семинар в КазНУ им. Аль-Фараби 2014 г. сертификат                                                                              
 
Участие в конференциях и семинарах (зарубежных и местных):

1. 2012 г. – «Филологияның қазіргі кезеңдегі басымдықтары дәстүрі мен болашағы»  международная научно-методическая конференция КазНУ имени аль-Фараби 
2. 2012 г. - «Қазақ тіл білімі: жаңа ғылыми парадигмалар мен оқытудың инновациялық технологиялары» международная научно-методическая конференция в КазНУ имени аль-Фараби 
3. 2012 г. - Конференция международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы современного литературоведения Казахстана и литературной критики» посвященной 60-летнему юбилею известного ученого К.Абдезулы". КазНУ имени аль-Фараби 
4. 2014 г 10 июня. - Наука и образования в современном мире Карагандинский университет Болашақ. КазНУ имени аль-Фараби  

5. 2014 г 5 апреля. – Семинар «Наука и образования Кыргызстана»  КР

1. ҚазҰУ хабаршысы. – Филология сериясы. – 2012., КАЗАХСТАН, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: "Қазақуниверситеті"
2012 г., 1, #135. Қос сөздердің лексика-семантикалық ерекшеліктері
 
2. Абылай хан атындағы ҚХҚжӘТУ хабаршысы, «Филология ғылымдары» сериясы., КАЗАХСТАН, издательство: Абылай хан атындағы ҚХҚжӘТУ баспасы 2013 г., 28, #1. Қазақ повесіндегі заман шындығы мен суреткерлік ізденіс
 
3. Конференция «Филологияның қазіргі кезеңдегі басымдықтары дәстүрі мен болашағы», уровень Международный, КАЗАХСТАН, КазНУ им. Аль-Фараби, 20.02.2012. Қазақ тілі синтаксисіндегі есімше және оның басыңқы сыңарда жұмсалу ерекшеліктері
 
4.  Конференция «Қазақ тіл білімі: жаңа ғылыми парадигмалар мен оқытудың инновациялық технологиялары» Международная научная конференция", уровень Международный, КАЗАХСТАН, КазНУ Заң мәтіндеріндегі міндеттеуші прагматика им.Аль-Фараби, 19.04.2012-20.04.2012. Заң мәтіндеріндегі міндеттеуші прагматика
 
5. Конференция «Филологиялық білім берудегі қазіргі технологиялар» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция", уровень Республиканский, КАЗАХСТАН, 06.12.2013. Сөйлеу тілін дамыту дағдылары